ارائه مقالات و مطالب علمي در زمينه زمين شناسي

رديف

فصل اول(علم زمين شناسي)

1

اشعه ي فرا بنفش چه تاثيري برسلامت انسان دارد؟

2

 

 

مطالعه ي هريك ازموضوعات زيرباكدام شاخه زمین شناسی ارتباط دارد؟

الف)یافتن ذخائرمعدنی                                      ب)نفوذپذیری وامکان ساخت یک سازه درمحلی خاص

ج)بررسی فرآیندهای آتشفشانی ودگرگونی             د)مطالعه ی شکلهای سطح زمین

3

 

الف)زمین شناسی چیست؟

ب)دانش زمین شناسی به دوبخش اصلی تقسیم می شود،آنهارانام ببرید.

4

حیطه مطالعاتی زمین شناسی فیزیکی چه تفاوتی بامطالعات زمین شناسی تاریخی دارد؟

5

برای هریک ازشاخه های علم زمین شناسی زیر،2موردمطالعات مربوطه راذکرکنید:

الف)ژئوفیزیک                    ب)دیرینه شناسی

6

کارآبشناسان چه تفاوتی بامطالعات شاخه ی آب شناسی دارد؟

7

علم زمین شناسی پزشکی چه نقشی درسلامتی انسان برعهده دارد؟

8

زمین شناسی زیست محیطی چه مسائلی رادرارتباط بازندگی انسانها موردمطالعه قرارمی دهد؟

9

آیادرشاخه ی پترولوژی می توان تمامی سنگها راموردمطالعه قرارداد؟چرا؟

10

شباهت وتفاوت کارزمین شناسی مهندسی باژئوفیزیک چیست؟

رديف

فصل دوم (آب درهوا)

1

شنا كردن در آب سرد راحت تر و سريع تر از شنا كردن در آب گرم است ، علت را توضيح دهيد.

2

آبها ازطريق چه فرآيندهائي، بيشترين تغييرات رادرسطح زمين بوجود مي آورند؟

3

مقدار آب موجود در اتمسفر نسبت به ساير اجزاي آبكره اندك است . علت را بيان كنيد

4

اگر رطوبت مطلق هوايي در دماي ۴۰ درجه سانتي گراد ۳۰ ، گرم در مترمكعب و مقدار رطوبت لا زم براي اشباع هوادر آن دما ۶۰ گرم در متر مكعب باشد ، رطوبت نسبي هوا رامحاسبه كنيد

5

اگر رطوبت نسبي هوا ۶۰ درصد و مقدار رطوبت مطلق در دماي ۲۵ درجه سانت يگراد ۳۰ گرم در متر مكعب باشد ،

الف ) مقدار رطوب ت مطلق لا زم براي اشباع هوا در آن دما چقدر است ؟

ب ) براي اشباع هوا به چند گرم ديگر بخار آب نياز مي باشد ؟ ( انجام محاسبات وذكرفرمول مربوطه الزامي است)

6

رطوبت نسبي منطقه اي ۱۰۰ درصد و رطوبت سنج ، رطوبت هوا را ۱۰ گرم بر سانتي متر مكعب نشان مي دهد . بافرض ثابت بودن دما ، هنگام ورود توده هواي رطوبت گير رطوبت نسبي به ۲۵ درصد رسيده است:

الف ) رطوبت لازم براي اشباع هوا چقدر است ؟

ب ) رطوبت مطلق را با ذكر فرمول محاسبه نماييد .

7

چه رابطه اي بين دماي هوا وقابليت جذب بخارآب وجوددارد؟

8

درهواي سردزودتربه حالت اشباع بخارآب مي رسيم يادرهواي گرم؟چرا؟

9

درهرمترمكعب هوابادماي 18درجه سانتي گرادحداكثر15گرم بخارآب جاي مي گيرد.وقتي دراين دمارطوبت نسبي 76%باشد؛چه ميزان رطوبت لازم دارد تابه حد اشباع برسد؟

10

چرادماسنج تردماي كمتري رانسبت به دماسنج خشك نشان مي دهد؟درچه صورتي هردودماسنج يك دمارانشان مي دهند؟ 

11

وزن قطرات اوليه باران به هنگام سقوط ممكن است افزايش وياكاهش يابد.علت هريك راتوضيح دهيد

12

رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوادردماي 40درجه سانتيگراد 60گرم درمترمكعب است،اگررطوبت نسبي 40%باشد،رطوبت مطلق هواچند گرم در متر مكعب است؟

13

براي ايجادبارش قابل توجه ،چه تغييري درقطرات وبلورهاي داخل ابر بايد پديد آيد؟

14

اگررطوبت نسبي اتاقي 25درصد باشد،درصورتي كه بخارآب لازم براي اشباع هوا30 گرم باشدرطوبت مطلق راحساب كنيد.

15

الف)ابر و مه چه تفاوتي بايكديگر دارند؟

ب)ابرلايه اي باقدرت بارندگي چه نام دارد؟

16

چرامناطق كم باران زمين درعرضهاي جغرافيائي 25درجه شمالي و30درجه جنوبي واقع اند؟

17

دركدام عرضهاي جغرافيائي بارش بيش ازتبخير است؟به چه علت؟

رديف

فصل سوم (آب دردريا)

1

 اگريك تن ازآب اقيانوس آرام راتبخيركنيم چندكيلوگرم املاح بدست مي آيد؟                           

2

الف)ميزان شوري آب درياها به چه عواملي بستگي دارد؟

ب)دليل بالا بودن شوري آب خليج فارس چيست؟

3

درجه ي شوري آب درياهاي نزديك قطب بيشتراست ياآب درياهاي عرضهاي 20تا30درجه ي جغرافيائي؟چرا؟

4

كاربرداقتصادي عناصر منيزيم وبرم بدست آمده ازآب دريا رابنويسيد.

5

ميزان اكسي‍ژن ودي اكسيدكربن اقيانوسهانسبت به اتمسفر چگونه است؟چرا؟

6

چرابيشترنرمتناني كه پوسته سيليسي دارنددرآب گرم وموجوداتي كه پوسته آهكي دارند درآبهاي سردزندگي مي كنند؟

7

اختلاف فشاربين سطح دريا وعمق 700 متري رامحاسبه كنيد.

8

دومنحني زير،چگالي ودماي آبهاي اقيانوس اطلس رادرعرضهاي جغرافيائي مختلف نشان مي دهد.چه رابطه اي بين دو منحني وجود دارد؟

9

اقيانوسها ودرياها ازچه جهاتي درزمين شناسي اهميت دارند؟

10

رابطه ي چگالي با دما-شوري وميزان موادمعلق آب اقيانوسها رابيان كنيد.

11

دليل ايجادموج رابيان نموده وبگوئيد كه درهنگام وقوع موج چه نقطه اي ازعمق آب دريا ساكن است؟

12

ترموكلاين به چه عمقي ازآب درياگفته مي شود؟وضعيت دمائي دراين بخش چگونه است؟

13

 به چه دليل بامصرف اكسيزن آب درياتوسط آبزيان ازمقدارآن كاسته نمي شود؟

14

جريانهاي موجوددرتنگه ي جبل الطارق چه نوع جرياني هستند؟عامل اصلي ايجادكننده آنهاچيست؟اين جريان بين چه آبهائي است؟

15

اهميت جريانهاي عميق اقيانوسي براي موجودات زنده ي دريا رابيان كنيد.

16

دانشمندان عمق آب اقيانوسها راچگونه محاسبه كرده اند؟

17

فلات قاره وسراشيب قاره را ازنظرمقدارشيب، باهم مقليسه كنيد.

18

حداكثرضخامت رسوبات دردريا مربوط به چه بخشي است؟چرااين مناطق باوجودضخامت زيادرسوب تبديل به خشكي نمي شوند؟

19

الف ) هر يك از موارد زير چه نوع جريان اقيانوسي مي باشند ؟* جريان لابرادور * جريان تنگه جبل الطارق              

ب ) منظور از حاشيه قاره چيست ؟

20

اقيانوس آرام واقيانوس اطلس ازنظرشكل بسترباهم مقايسه كنيد.

21

جملات زيررا با كلمات مناسب تكميل نماييد :

الف ) هر چه آب شورتر باشد ، چگالي آن ............. است .

ب ) جريان گلف استريم از نوع جريان ............. اقيانوسي است.

22

الف)حدزمين شناسي حوضه هاي اقيانوسي كجاست؟

ب)منظور ازدرازگودال هاي اقيانوسي چيست؟

23

اگر در منطقه اي دريايي با شوري ۳۵ گرم بر كيلوگرم وجود داشته باشد و ميزان بارندگي در يك سال بيشتراز ميزان تبخير باشد ، شوري و چگالي آب به ترتيب چه تغييري مي كند ؟ ( با دليل پاسخ دهيد . )

24

در هر يك از جملات زير كلمه درست را انتخاب نماييد .

الف ) درجه شوري آب خليج فارس ( بيشتر – كمتر ) از شوري متوسط اقيانوس هاست .

ب ) توانايي آب ( گرم – سرد ) در نگهداري گازها و يون ها زياد است .

ج ) در نقاط عميق اقيانوس فشار ( زياد – كم ) مي باشد .

د ) از جريان هاي دريايي سرد اقيانوس مي توان ( گلف استريم – لابراد و ر ) را نام برد .

ه) جريان هاي تنگه جبل الطارق بهترين نمونه جريان هاي حاصل از اختلاف ( دما – شوري ) مي باشد .

و ) حد زمين شناسي حوضه هاي اقيانوسي ( سراشيب قاره – خط ساحلي ) مي باشد

25

در هر يك از جملات زير كلمه درست را انتخاب نماييد .

الف ) شو رترين آب درياها در عرض جغرافيايي ( ۲۵ تا ۳۰ درجه – ۴۰ تا ۵۰ درجه ) قرار دا رد .

ب ) زمان رفت و برگشت امواج صوتي در ( فلات قاره – دشت مغاكي ) طولاني تر مي باشد .

هر يك از موارد زير در كدام بخش ازبستر اقيانوس ها قرار دارد ؟

الف ) حد زمين شناسي حوضه هاي اقيانوسي ب ) بخش هموار و عميق اقيانوسي

ج ) محل آتش فشان و زمين لرزه فراوان د ) عميق ترين بخش اقيانوس آرام

رديف

فصل چهارم(آب در خشكي)

1

گياخاك –سطوح غيرقابل نفوذ –خاك نامتراكم-شيب زياد هريك چه تاثيري برميزان رواناب دارند.

2

درمقطع يك رودخانه مستقيم بيشترين سرعت جريان آب دركدام قسمتهاي آن مي باشد؟

3

سرعت آب را درسطح وكف رودخانه باهم مقايسه كرده وعلت رابيان كنيد.

4

شكل زير مقطع يك رودخانه داراي انحنا رانشان مي دهد:الف)حداقل وحداكثرسرعت آب رادرشكل مشخص كنيدب)درمناطقa , b چه فرآيندهاي زمين شناسي صورت مي گيرد؟                                                               

5

پوشش گياهي دريك منطقه چه تاثيري برمقدار آبدهي دارد؟

6

منطقه تهويه ومنطقه اشباع راباهم مقايسه كرده وموقعيت سطح ايستابي رانسبت به اين دومنطقه مشخص كنيد.

7

الف)سطح ايستابي به علت چه عواملي درطول زمان درحال نوسان است؟

ب)سطح ايستابي دركدام استان(گيلان ياكرمان) درعمق كمتري است؟

8

تخلخل چيست وشيوه ي محاسبه ميزان آن دريك سنگ رسوبي چگونه است؟

9

ميزان تخلخل درسنگي 40% وحجم كل سنگ 160سانتي مترمكعب است،حجم فضاهاي خالي سنگ رامحاسبه كنيد.

10

شكستگي دريك سنگ رسوبي ومنافذ رسوبات رودخانه اي كدام يك اوليه وكداميك ثانويه است؟چرا؟

11

آيامتخلخل بودن يك سنگ لزوما به معناي نفوذپذير بودن آن است؟توضيح دهيد.

12

دررسوباتي كه اندازه ذرات يكنواخت ومنظم است نفوذپذيري بيشتر مي شوديا كمتر؟چرا؟

13

درشكلهاي زير،كداميك ازرسوبات نفوذپذيري بيشتري دارد؟چرا؟

                                                                   الف                                  ب

14

الف)چراحركت آب به درون زمين به آرامي صورت مي گيرد؟

ب)مسيرحركت بيشترآبهاي زيرزميني به چه شكلي است؟

15

حفرچاه دركداميك اززمينهاي مقابل مناسب است؟علت رابنويسيد.                 الف)رسي                            ب)آبرفتي

16

آب رودها باآب زيرزميني ازنظراملاح چه تفاوتي دارند؟چرا؟

17

مقداروغلظت نمكهاي محلول درآبهاي زيرزميني به چه عواملي بستگي دارد؟

18

 

 

باتوجه شكل زيربه سوالات مقابل پاسخ دهيد:     

 الف)نام نقاط   A و B  چيست؟ ب)اين شكل كدام نوع آبخوان رانشان مي دهد؟

                              

19

سرعت نفوذآب ومسافت طي شده توسط آب زيرزميني هركدام چه تاثيري برمقدارنمكهاي موجوددرآن دارد؟چرا؟

20

دريك لايه آبدارهرچه ازمحل تغذيه به محل تخليه نزديكترشويم،شوري آب زيرزميني چه تغييري ميكند؟چرا؟

21

صحيح ياغلط بودن عبارت مقابل راباذكردليل مشخص كنيد:*آلودگي ميكروبي آبهاي زيرزميني بيشترازآبهاي جاري است.*

22

درمنطقه اي يك لايه ازسنگهاي كربناتي دربين دولايه رسي قراردارددرصورت ايجادآبخوان:

الف)آبخوان ايجادشده چه نام دارد؟                    ب)خصوصيات آبهاي موجوددراين آبخوان رابيان كنيد.

23

آب كدام سنگهاازنوع آب سخت است؟خصوصيات آنرابيان كنيد.

24

كدام سنگهااگر آبدارباشند غالبابراي آشاميدن ومصارف ديگركاملا مطلوب اند؟به چه دليل؟

25

برفها براي تبديل به يخ بلوري چه تغييراتي پيدا مي كنند؟

26

الف)تركيب شيميائي آب درياچه هابه چه عواملي بستگي دارد؟

ب)چراآب دزياچه قم شوري زيادي دارد؟

27

هريك ازدرياچه هاي زيرچگونه تشكيل شده اند؟

الف)مازندران                 ب)بايكال                             ج)تار                       د)سبلان

28

الف)تفاوت دريا بادرياچه چيست؟

ب)درياچه هاازنظر اقتصادي چه ارزشي دارند؟

29

30

31

 

32

 

33

 

 

34

35

 

 

36

 

37

 

38

 

39

در منطقه اي شوري درياچه ، با گذشت زمان بيشتر شده است از اين مطلب چه برداشتي داريد؟

در زمين هاي گلسنگي و ماسه سنگي كدام يك ميزان رونآب بيشتري دارد؟

هر يك از موارد زير چه تاثيري بر روانآب دارد؟

الف) جنگل ها   ب) خاك هوموس دار      ج)شيب زياد   د) سطح نفوذ ناپذير شهر ها

الف ) سطح ايستابي در استان گيلان در عمق كمتري است يا در استان كرمان ؟

ب ) به منظور بهره برداري از آب هاي زيرزميني حفر چاه در زمين هاي آبرفتي مناسب تر است يا رسي ؟ چرا ؟

الف ) با افزايش شيب بستر رود و پوشش گياهي به ترتيب سرعت رود در هر مورد چه تغييري مي كند ؟

ب ) نوع تخلخل در هر يك از موارد زير چگونه است ؟

* منافذ يك رسوب رودخانه اي * منافذ موجود در سنگ گرانيت هوازده

مقدار نمك هاي محلول درآب هاي زير زميني موجود در سنگ آذرين و سنگ گچ را باذكر دليل با هم مقايسه كنيد

الف ) نوع تخلخل در غار آهكي اوليه است يا ثانويه ؟

ب ) هرگاه حجم فضاي خالي يك سنگ ۱۶ سانتيمتر مكعب و حجم كل سنگ ۶۴ سانتي متر مكعب باشد ،مقدار درصد تخلخل سنگ را محاسبه نماييد

هرگاه حجم كل سنگي ۱۲ مترمكعب و حجم فضاي خالي آن ۳ متر مكعب باشد ، مقدار تخلخل آن چند

درصد مي باشد ؟ ( ذكر فرمول و انجام محاسبات ضروري است)

از مشخصات زير كدام مورد براي تشكيل يخچال مناسب و كدام مورد نامناسب است ؟

الف ) سرماي زياد ب ) زاويه تابش خورشيد كم ج ) بارش كمتر از ذوب د ) عرض جغرافيايي زياد

هر يك از لايه هاي آبدار زير حاوي چه نوع آبي ( شيرين – شور – سخت ) مي باشد ؟

الف ) سنگ آهك ب ) سنگ آذرين

به هر يك از سئوالات زير در مورد اجزاء آبكره پاسخ دهيد :

الف ) درسنگ هاي كربناتي چه نوع آبي تشكيل مي شود ؟

ب ) در تشكيل يخچال پس از يخ حباب دار كدام نوع يخ ايجاد مي شود ؟

ج ) در كدام نوع آبخوان ، سطح ايستابي سطح فوقاني منطقه اشباع را تشكيل مي دهد ؟

د ) منطقه اي در زيرزمين كه تمام فضاهاي خالي آن از آب پرشده باشد ، كدام است ؟

رديف

فصل پنجم (كاني ها)(دریافت فایل کامل سوالات درقالب پی-دی-اف)

1

آيامي توان عاج فيل رايك كاني به حساب آورد؟چرا؟

2

باتوجه به كاني هاي(كوارتز-گچ-آنتراسيت-گوگرد)پاسخ مناسب راانتخاب كنيد:

الف)كداميك ناشي ازسردشدن بخارات آتشفشاني است؟     ب)كداميك دراثرتبخيرواشباع ايجادشده؟    ج)كداميك حاصل گرماوفشاراست؟  د)کدامیک ازانجمادماده مذاب تشکیل می شود؟

3

چرااززواياي بين سطوح بلورها براي شناسائي كانيهااستفاده مي كنند؟

4

چرايك جسم بلورين داراي نظم بلورين سه بعدي است؟ حاصل اين نظم چه اثري برروي ظاهر هركاني دارد؟

5

اندازه بلورهاي يك كاني به چه شرايطي وابسته است؟نقش زمان رادراندازه بلورها بنويسيد.

6

براي اطمينان ازسختي اندازه گيري شده يك كاني چه بايد كرد؟

7

دوكاني الماس وگرافيت ازكربن خالص ساخته شده اند،چرااولي سختترين جسم ودومي جسمي بسيارنرم است؟

8

آياكاني توپاز برروي كاني آپاتيت خراش مي اندازد؟چرا؟

9

الف) چرا فراوانی کانی ها در همه جا یکسان نیست ؟

ب) کانی های محلول در اب در چه مناطقی بیشتر هستند ؟

10

درچه صورتي جلاي يك كاني شديدترومشخص تراست؟

11

اگربه قطعاتي ازكوارتزوكلسيت ضربه اي باچكش واردكنيم نوع شكستگي آنهاچگونه خواهدبود؟

12

براي تشخيص دوكاني ازيكديگر،رنگ مهمتر است يارنگ خاكه ؟علت راباذكرمثال توضيح دهيد.

13

الف)سطح شكست يك كاني به چه عواملي بستگي دارد؟

ب)سطح شكست دوكاني گالن وهماتيت راباهم مقايسه كنيد.

14

هر يك از عبارات سمت راست، با كدام كاني از سمت چپ ارتباط دارد؟

    الف) لمس چرب                 1- هماتيت

  ب) رنگ سبز                        2- مالاكيت

  ج) رنگ خاكه قهوه‌اي            3- كائولينيت

  د) ساختمان سيليكاتي حلقوي     4- بريل

                                            5- تالك

15

در جدول زير به جاي حروف ، كلمات مناسب بنويسيد.

نام كاني

كاربرد كاني

طبقه بندي كاني

باريت

A

ماگمايي

B

ساختمان مداد

دگرگوني

كائولن

كاشي سازي

C

گلوكوفان

D

دگرگوني

16

در جدول مقابل، به جای حروف، کلمات مناسب را بنویسید.

نام کانی

جلا

سطح شکست

رنگ

پیریت

A

 

 

B

شیشه
ای

ندارد

سبز زیتونی

مالاکیت

 

 

C

ارتوکلاز

 

D

 

17

با توجه به کانی
ها ( آنتراسیت- دولومیت- درکوهی- هماتیت- سیلویت) به هر یک از سؤالات زیر، یک پاسخ  ،مناسب دهید:

  الف) سطح شکست سه جهتی با زاویه غیر قائمه دارد.     ب) در دما و فشار زیاد به گرافیت تبدیل می
شود.

  ج) رنگ خاکه آن قهوه ای است.                   د) مزه آن تلخ است.

18

«جلاي هاليت» ، «سطح شكست گالن» و «رنگ مالاكيت» را بنويسيد.

19

الف)چگالي نسبي يك كاني راچگونه به دست مي آورند؟

ب)چراچگالي نسبي الماس نسبت به گرافيت بيشتراست؟

20

مشخصات زيرمربوط به كدام كاني مي باشد:

الف)فقطباپرتوهايXقابل تشخيص اند.                                         ج)رنگ خاكه سياه وداراي خاصيت مغناطيسي است.

ب)درجه سختي7 وسطح شكست ناصاف دارد.                              د)داراي خاصيت تورق ومقاوم دربرابر گرمااست.

21

 علت اينكه كوارتزبه رنگهاي مختلفي ديده مي شود چيست؟     

22

كداميك ازكانيهاي كوارتز-مالاكيت-فيروزه بااستفاده ازرنگ قابل تشخيص نيست؟چرا؟

23

شماچگونه مي توانيد به كمك يك قطعه چيني بدون لعاب هماتيت راازمانيتيت تشخيص دهيد؟

24

ساده ترين روش براي شناسائي كانيهاي زيرچيست؟

الف)هاليت ازسيلويت           ب)طلا ازپيريت                    ج)كلسيت ازدولوميت                      د)مانيتيت ازسايركانيها

25

شماچگونه مي توانيد ميكا رااززيپس شناسائي كنيد؟

26

براي هريك ازمواردزير يك نمونه كاني نام ببريد:

الف)به زبان مي چسبد                                                                      ب)مزه ي تلخ دارد

ج)سخت ترازكرندوم است                                                                 د)خاصيت مغناطيسي دارد

27

الف)چگالي نسبي يك كاني به چه عواملي بستگي دارد؟

ب)چرا گالن وباريت چگالي نسبي بالائي دارند؟

28

علت هر یک از موارد زیر چیست؟

الف) به کانیهای غیر سیلیکاته، کانیهای فرعی نیز میگویند.  

ب) از آزبست در تهیه لباس ضد آتش استفاده میشود.

29

نام كاني شناسي هريك ازتركيبات شيميا ئي زيررا مشخص كنيد:

KCL………..      Fe2O3…………..    BaSO4………………      PbS………………

30

درساختمان بلورين سليكاتهاچه زماني كاتيونهامي توانندجانشين يكديگرشوند؟علت راباذكرمثال توضيح دهيد.

31

كوچكترين واحدسازنده سليكاتها ازچه عناصري تشكيل شده است وچه شكلي دارد؟

32

علت تيره ياروشن بودن رنگ كانيهاي سليكاته چيست؟

33

دوكاني مسكويت وبيوتيت رادرمواردزيرباهم مقايسه كنيد:

الف)تركيب شيميائي        ب)شكل ورنگ بلورها            ج)رخ ياسطح شكست                د)ساختاراتمي

34

ازاثرمحلولهاي آبدارگرم براليوين چه كانيهائي حاصل مي شود؟

35

الف)شكل ورنگ بلورهادراوزيت چگونه است؟

ب)كانيهاي اوزيت وهورنبلاند دركدام گروه كانيهاي سليكاتي قراردارند؟

36

به هريك ازسوالات پاسخ مناسب دهيد:

الف)مهمترين نوع پيروكسن چيست؟         ب)آزبست چگونه حاصل مي آيد؟        ج)آزبست دركدام گروه كانيهاي سليكاتي قراردارد؟

37

ازميان سه كاني سليكات روشن كداميك دربرابرهوازدگي مقاومتر است؟به چه دليل؟

38

پلاژيوكلاز سديم دار در دماي پايين تري تشكيل مي شود يا پلاژيوكلاز كلسيم دار؟چرا؟

39

الف) گچ بنایی چگونه تهیه می
شود؟              ب) شرایط تشکیل کانی گلوکوفان را از نظر گرما و فشار بنویسید.

40

در ساختمان سيليكاتها به جاي يونهاي «آهن» و «سديم» به ترتيب،‌ كدام يونها مي­توانند جانشين شوند؟

41

فلدسپاتها به چنددسته تقسيم مي شوند؟ تركيب عناصر ورنگ هردسته رامشخص كنيد

42

كانيهاي فيروزه واليوين كداميك سليكات وكداميك غيرسليكات اند؟ باذكردليل مشخص كنيد.

43

درموردكوارتزبه سوالات زيرپاسخ دهيد:

الف)نوع شكستگي آن          ب)نوع جلاي آن                    ج)درجه سختي آن                   د)نوع رخ آن

44

الف)كدام كاني بيش ازتمامي سولفيدهاي فلزي درپوسته زمين يافت مي شود؟

ب)فرمول وشكل بلورآن چگونه است؟

45

هريك ازكانيهاي نامبرده شده درستون سمت راست،به كدام دسته ازسليكاتهاي نامبرده شده درسمت چپ تعلق دارد؟

1)اوزيت                                             الف)آمفيبول ها

2)هورنبلند                                           ب)پيروكسن

3)ارتوكلاز                                          ج)فلدسپات

4)گلوكوفان                                         د)ميكاها

46

درموردكاني كائولن به سوالات زيرپاسخ دهيد:

الف)ساده ترين راه شناسائي آن چيست؟         ب)ازتجزيه كدام كاني بوجود مي آيد؟     ج)دوكاربردآنراذكركنيد.

47

دررابطه ي زير،نام هريك ازكانيهائي راكه زيرآنها خط كشيده شده است،بنويسيد.

2kAlSi3O8+2H2O+CO2           Al2Si2O5(OH)4+4SiO2+K2CO3              

48

دوشباهت ودوتفاوت بين كلسيت ودولوميت رابيان كنيد.

49

درموردگرافيت به پرسشهاي زيرپاسخ مناسب دهيد:

الف)منشا     ب)طرزتشكيل             ج)تركيب شيميائي                  د)موارداستفاده

50

يك كاني بايستي چه ويزگيهائي راداشته باشد تا قيمتي محسوب شود؟

51

تحت چه شرايطي گرافيت به الماس تبديل مي شود؟

52

کرندوم سرخ یا آبی، چگونه به وجود میآید؟

53

زمين شناسان بامشاهده كانيهاي فراوان نمك وگچ چه اطلاعاتي ازتاريخچه ي گذشته زمين بدست مي آورند؟

54

چرادانشمندان معتقدند وجود الياف كاني آزبست درمحيط زيست ،براي انسان خطرناك است؟

55

 

مورداستفاده كانيهاي زيررابيان كنيد:

*گارنت – آپاتيت – كائولن – تالك – ميكا *

56

هر يك از كاني هاي زير چگونه از هم تشخيص داده مي شود ؟

الف ) هاليت از سيلويت ب ) ميكا از ژيپس

57

هر يك از كاني هاي سيليكاته زير از نوع روشن مي باشد يا تيره ؟

الف ) موسكوويت ب ) اوژيت ج ) آمفيبول د ) ارتوز

رديف

فصل ششم (ماگماتيسم وسنگهاي آذرين)

1

سنگهاي آذرين چگونه به وجودمي آيند؟ودركجاتشكيل مي شوند؟

2

الف)چگونه به عمق باتوليتهامي توان پي برد؟

ب)علت دانه درشت بودن بلورسنگهاي تشكيل دهنده باتوليتها چيست؟

3

چه شباهتهاوتفاوتي بين سيل ودايك وجوددارد؟

 

4

باتوليتهاغالبا درچه عمقي تشكيل مي شوند؟كدام عامل سبب ظاهر شدن آنها درسطح زمين مي شود؟

5

كوه الوند همدان چه نوع ساخت آذريني است؟بافت سنگهاي آن ازچه نوعي اند؟

6

درتبديل ماده مذاب به ماده متبلور،حجم وچگالي به ترتيب چه تغييري مي يابد؟

7

  افزايش «دما» و «فشار» چه اثري بر تشكيل ماگما دارد؟‌(هر يك را، توضيح دهيد)

8

براي ذوب سنگ گرانيت درسطح زمين حرارت بيشتري مورد نياز است يا ذوب آن دراعماق زمين؟(باذكردليل)

9

آيابراي تشكيل ماگما تمام كاني هاي موجوددرسنگ همزمان ذوب مي شوند؟چرا؟

10

سنگهاي آذرين بازيك داراي رنگ تيره وسنگهاي آذرين اسيدي داراي رنگ روشن اند، علت هريك راتوضيح دهيد.

11

سنگهاي آذرين اسيدي وبازيك راازنظرتركيب شيميائي(مقدارسيليس)ورنگ سنگ باهم مقايسه كنيد.

12

جدول زيرطبقه بندي سنگهاي آذرين رانشان مي دهد،به جاي حروف كلمات مناسب قراردهيد.

فوق بازي

C

خنثي

اسيدي

 

D

گابرو

B

گرانيت

دروني

 

بازالت

آندزيت

A

بيروني

13

سری بوون

دما

کلسیم زیاد                                      الیوین

دمای بالا

 

سدیم زیاد

B

میکای سفید

کوارتز

 

دمای پایین

آمفیبول

میکای سیاه

A

شکل مقابل ، نشان دهنده
ی سری واکنشی بوده است.

  با توجه به آن، به سوالات زیر پاسخ دهید:

  الف) به جای حروف A و B ، نام کانی
های مربوطه را بنویسید.

  ب) سنگ حاصل از تبلور کانیهای دمای بالا چه نام دارد؟

  ج) سنگ حاصل از تبلور کانیهای دمای پایین، تیره است یا روشن؟

 

 

 

 

14

از دو سنگ گابرو و بازالت، كدام يك داراي بافت درشت بلور است؟ علت را توضيح دهيد.

15

كاني اوژيت در پوسته ذوب مي شود يا گوشته؟

16

پلاژيوكلاز سديم دار در دماي پايين تري تشكيل مي شود يا پلاژيوكلاز كلسيم دار؟

17

الف) هنگام ذوب یک ماده، نظم ساختمان بلورین و چگالی آن، به ترتیب چه تغییری میکند؟

ب) نقش آب را، در تشکیل ماگما توضیح دهید.

18

تعداد مراكز تبلور در سنگ آندريت بيش تر است يا ديوريت؟چرا؟

 

در مورد سنگهای آذرین به سؤالات زیر پاسخ دهید:

  الف) بافت سنگ گرانیت چیست؟    ب) رنگ بازالت تیره است یا روشن؟

  ج) معادل بیرونی گابرو را، نام ببرید.         د) کاربرد سنگ پا را، بنویسید.

19

سنگهاي آذرين داده شده را، براساس مقدار سيليس، در جدول زير، مرتب كنيد.

(بازالت- ريوليت- آندزيت- پريدوتيت)

سيليس فراوان

الف

ب

ج

د

سيليس كم

20

كانيهاي زيررادرسري واكنشي باون به ترتيب تبلوردرجدول مربوطه زيرمرتب كنيد.

*پيروكسن –بيوتيت –اليوين –آمفيبول *

 

 

 

 

 انتهاي تبلور                                                         ابتداي تبلور

21

نخستين كانيها،وآخرين كاني راكه ازماگماي بازيك متبلور مي شوندكدامند؟

22

سنگ آذرين دروني باكانيهاي پلازيوكلازكلسيم دار-اليوين وپيروكسن دردست است،مطلوب است:

الف)نام سنگ                                           ب)بافت سنگ

ج)رنگ سنگ                                           ج)معادل بيروني سنگ

23

سنگ آذرين دروني باكانيهاي فلدسپات پتاسيم دار-مسكوويت وكوارتزدردست است.مطلوب است:

الف)نام سنگ                           ب)بافت سنگ

ج)رنگ ظاهري سنگ           د)سنگ مذكورباتوجه به سري واكنشي باون دردماي پايين متبلورمي شوديابالا؟

24

سنگ بيروني هم رديف گرانيت چه نام دارد؟انواع كانيهاي آن رامشخص كنيد.

25

درسري واكنشي بوون تركيب شيميائي پلازيوكلازها باكاهش دما چه تغييري مي كند؟

26

رابطه بين *سرعت سردشدن* و *تعدادمراكز تبلور* يك كاني رابنويسيد.

27

تفاوت ابسيدين باسنگهاي آذرين ديگردر چيست؟

28

درهريك ازحالتهاي زيرچه نوع بافت آذريني تشكيل مي شود:

الف)خروج گازهاازگدازه درحال انجماد                                            ب)تبلورسنگ دردومرحله

ج)تبلورسنگ دراعماق زياد                                                           د)سردشدن سنگ باسرعت خيلي زياد

29

سنگ گرانيت وبازالت راازنظربافت ونوع كانيهاباهم مقايسه كنيد

30

علت حفره داربودن پوكه معدني چيست؟اولين كاني كه دردماي1600درجه دريك ماگماي بازيك متبلورمي شود،كدام است؟

31

سنگهاي گرانيت وگابروراپس ازبرش وصيقل به عنوان سنگهاي تزئيني استفاده مي كنند،علت چيست؟

32

33

34

 

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

آيا اليوين مي تواند در گرانيت وجود داشته باشد؟

احتمال وجود كوارتز دربازالت را مي توان توجيه كرد؟ توضيح دهيد

سنگ آذرين دروني با كاني هاي فلدسپات پتاسيم دار ، موسكويت و كوارتز در دست است ،

الف ) نام سنگ چيست ؟                ج ) رنگ ظاهري اين سنگ تيره است يا روشن ؟

ب ) درشت بلور است يا ريزبلور ؟         د ) سنگ مذكور با توجه به سري واكنشي بوون در دماي پايين متبلور مي شود يا بالا ؟

هر يك از موارد زير اختصاصات سنگ پريدوتيت است يا ريوليت ؟

الف ) درصد سيليس بالا ب ) بافت درشت بلور ج ) رنگ تيره د ) آذرين بيروني

علت هر يك از موارد زير را بنويسيد :

الف ) بلور سنگ هاي تشكيل دهند هي باتوليت ها اغلب درشت بلور است .                ب ) افزايش فشار مانع ذوب سنگ ها مي شود

با توجه به سن گهاي آذرين ( ريوليت – گرانيت – بازالت – پريوتيت – آندزيت ) هر يك از عبارت هاي زيرويژگي كدام سنگ را بيان مي كند ؟

الف ) درشت بلور و تيره       ب ) سنگ دروني و فاقد كاني اليوين           ج) سنگ اس يدي و بيروني        د ) معادل بيروني گابرو

الف ) گاهي باتوليت ها را با آن كه ساخت آذرين دروني هستند مي توان در سطح زمين مشاهده كرد ، علت چيست ؟

ب ) چگالي يك كاني را در حالت ذوب و تبلور با هم مقايسه كنيد

الف ) اگر دما يكسان فرض شود يك سنگ گرانيتي در عمق ۳۰ كيلومتري زودتر ذوب مي شود يا در سطح زمين ؟ چرا ؟

ب ) فرق ابسيدين با سنگ هاي آذرين ديگر در چيست ؟

در هريك از جمله هاي زير ، كلمه مناسب را از داخل پرانتز مشخص نماييد .

الف ) سنگ آذرين دروني اسيدي ( گرانيت – ريوليت ) نام دارد     ب ) در سنگ هاي آذرين فوق بازي ، كاني ( كوارتز – اليوين ) فراوان است .

ج ) بزرگ ترين و وسيع ترين توده آذرين عمقي ( لاكوليت – باتوليت ) است . د ) معادل بيروني گابرو ( بازالت – آندزيت ) مي باشد .

رديف

فصل هفتم (سنگهاي رسوبي )

1

نسبت فراواني سنگهاي رسوبي راروي زمين مشخص كنيد.

2

چگونگي ايجاددوكاني كوارتز وكاني هاي رسي رادرسنگهاي رسوبي مشخص كرده وبنويسيدكه اين كانيهاهريك اجزاء اصلي كدام سنگها راتشكيل مي دهند؟

3

تركيب شيميائي اوپال رانوشته وبنويسيدكه تفاوت اوپال باكوارتزدرچيست؟

4

اندازه ي دانه هائي كه به محيط رسوبي برده مي شوند به چه عواملي بستگي دارد؟

5

دوكاني كوارتزوكلسيت ،پس ازطي مسافت طولاني دريك رودخانه،هريك باذكردليل چه تغييرشكلي پيدامي كند؟

6

سيماني شدن چيست؟وازميان موادي كه مي توانندسيمان سنگهاي رسوبي قرارگيرند،كدام فراوان ترند؟

7

فرآيندتبلوردوباره ازچه راههائي سبب ديازنز مي شود؟

8

الف)ارزش عملي ديازنزرادرتشكيل نفت بنويسيد.                ب)براثرديازنز زغال سنگ تورب به چه موادي تبديل مي شود

9

الف)سنگ رسوبي شيل درچه شرايطي تشكيل مي شود؟              ب)رنگ سبز وسياه شيلها هريك مربوط به چيست؟

10

چرا بافت در سنگهای رسوبی ، اهمیت ویژه ای دارد؟

11

هر جمله
ی زیر، معرّف کدام سنگ رسوبی است؟

  الف) سنگ آواری، دانه متوسط و دارای 30 درصد فلدسپات         ب) سنگ آواری دانه درشت، با گردشدگی خوب

  ج) سنگ آهک حفرهدار و شیری رنگ                              د) سنگ گچ بی آب

12

الف) منشأ هر یک از رسوبات دریایی مقابل، چیست؟  1- قطعات صدف   2- ذرات شن

ب) علت رنگ سبز در شیلها، چیست؟

13

الف) بیشتر نفت و گاز طبیعی جهان، در میان ماسه سنگ
ها ذخیره شده است. علت چیست؟

ب) لیگنیت و زغال سنگ را از نظر درصد کربن با هم ، مقایسه کنید.

14

سنگهاي رسوبي در زندگي ما اثر زيادي دارند،‌ چهار مورد براي آن، بنويسيد.

15

در مورد سنگهاي رسوبي، به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) دياژنز در آركوز به كدام صورت است؟            ب) سنگ آواري دانه ريز كه داراي مقادير مساوي سيلت و رُس باشد، چه نام دارد؟

د) زغال سنگي با، بالاترين درصد كربن، چه نام دارد؟  ج) سنگ آهك شيميايي كه در دهانه چشمه هاي آهكي ايجاد مي شود، چه نام دارد؟

16

جملات زير را، با كلمات مناسب، تكميل نماييد.

الف) كاني اصلي تشكيل دهنده سنگهاي آهكي، .................... است.  ب) سنگ گچ بي آب را، ..................... مي گويند.

17

يك روش ساده درتشخيص شيل ازگلسنگ رابنويسيد.    

18

كوارتزآرنيت وآركوز راازنظر مقدار كوارتز وگردشدگي باهم مقايسه كنيد.

19

به عقيده ي زمين شناسان كدام عوامل درميزان گردشدگي قطعات تشكيل دهنده ي كنگلومرا موثرند.

20

الف)در هر يك از موارد زير، مقدار رسوب كربنات كلسيم،‌ چه تغييري مي­كند؟    الف) كاهش دما        ب) افزايش آشفتگي

21

دوسنگ برش وكنگلومرا راازنظر گردشدگي كانيها ومسافت طي شده باهم مقايسه كنيد

22

سنگ رسوبي آواري برش چگونه تشكيل شده است؟چه عواملي درتشكيل آن نقش داشته اند؟

23

وجودذرات درشت وزاويه داردربرش چه مفهومي دارد؟

24

سنگ آهک در آبهای گرم، زودتر از آبهای سرد رسوب میکند. چرا؟

25

نحوه تشكيل سنگ تراورتن رادردهانه چشمه هاي آبگرم توضيح دهيد.

26

الف)دولوميت چگونه تشكيل مي شود؟

ب)چرت آلي،چه نوع سنگي است وچگونه تشكيل مي شود؟

27

گل سفيدمتعلق به كدام گروه ازسنگهاي رسوبي است؟طرزتشكيل آن رابيان كنيد.

28

درجدول زيربه جاي حروف كلمات مناسب قراردهيد.

نام سنگ

نوع سنگ رسوبي

ديازنز

اندازه دانه

گردشدگي

شيل

A

متراكم شدن

B

-

C

آواري

سيماني شدن

درشت

خوب

سنگ آهك

شيميائي

D

-

-

29

چرامحيط مردابي براي تشكيل زغال سنگ مناسب است؟

30

الف)شعاعيان درتشكيل كدام سنگهاي رسوبي نقش دارند؟

ب)گل سفيدازچه موادي تشكيل شده است؟

31

موادمقابل رابراساس براساس افزايش درجه خلوص كربن مرتب كنيد:    *زغال سنگ – آنتراسيت – تورب – ليگنيت*

32

الف)ديازنز به چه صورتي درسنگهاي دولوميتي انجام مي شود؟

ب)سيمان پرتلند ازچه موادي تشكيل شده است؟

33

فشارآب دريا و گياهان دريائي هريك چگونه دررسوب كربنات كلسيم نقش دارند؟

34

سنگهاي آركوز وگل سفيد دركدام گروه ازسنگهاي رسوبي طبقه بندي مي شوند؟ونوع ديازنزدرآنهاچگونه است؟

35

الف)نحوه ي تشكيل گرهكهاي منگنزرادردريا بيان نمائيد.          ب)ازاين گرهكهاچه عناصرباارزش ديگري استخراج مي شود؟

36

فضاي خالي بين دانه ها ، در يك سنگ ديوريت و ماسه سنگ آرنيت را با يكديگر مقايسه كنيد و تفاوت هاي بين آنها را ذكر كنيد

37

 

به سؤالات زيردر مورد سنگ هاي رسوبي پاسخ دهيد :

الف ) سيمان پرتلند از چه موادي تشكيل شده است ؟              ب ) دليل وجود ذرات درشت و زاويه دار در سنگ ب رش چيست ؟

ج ) چرا بيشتر نفت ، گاز و آبهاي زير زميني درميان ماسه سنگ ها ذخيره شده است ؟

38

الف ) كوارتزآرنيت و ماسه سنگ آركوز را از نظر جورشدگي ذرات تشكيل ده ن د هي آنها با هم مقايسه كنيد

ب ) انداز ه ي دانه ها در بِرش و شيل به ترتيب چگونه است ؟

39

در مورد سنگ هاي رسوبي به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :

الف ) دانه ريزترين سنگ آواري چه نام دارد ؟  ب ) چرا بيشتر نفت خام جهان در ميان ماسه سنگ ها ذخيره شده است ؟

ج ) با كاهش فشار آب ميزان رسوب كربنات كلسيم چه تغييري مي كند ؟        د ) علت رنگ قرمز ژيپس چيست ؟

40

 

 

در مورد سنگهاي رسوبي به سؤالات زير پاسخ دهيد :

ال ف) دياژنز در آركوز به چه صورت است ؟       ب ) سنگ آواري دانه ريز كه داراي مقادير مساوي سيلت و رس باشد ، چه نام دارد ؟

ج ) سنگ آهك شيميايي كه در دهانه چشمه هاي آهكي ايجاد مي شود چه نام دارد؟    

 د ) زغال سنگي با بالاترين درصد كربن چه نام دارد ؟

41

 

سنگ هاي رسوبي زير كداميك داراي بافت آواري وكداميك غيرآواري است ؟

الف ) دولوميت                      ب ) آركوز            ج ) گلسنگ           د ) ژيپس

42

 

 

هر يك از جملات زير مربوط به كدام يك از سنگ هاي رسوبي ( كلسدون – برش – تراورتن – دولوميت – آركوز ) مي باشد ؟

الف ) در اثرعبور محلول هاي غني از منيزيم از سنگ هاي آهكي تشكيل مي شود .ب ) اغلب از تجمع رسوبات در اثر زمين لغزه وسيمان شدگي بعدي آن ها ايجاد مي شود

ج ) بافت آواري و ب يش از ۲۵ درصد فلدسپات دارد .         د ) آدميان نخستين براي تهيه ابزارهاي خ ود آن را به كار مي بردند

43

 

الف ) رسوب كربنات كلسيم درآب كم عمق بيشتر است يا عميق ؟ چرا ؟

ب ) ليگنيت و آنتراسيت را از نظر مقدار آب با هم مقايسه كنيد .

44

علت هر يك از موارد زيررا توضيح دهيد :

الف ) رنگ بعضي از نمك ها قرمز است .             ب ) ذرات تشكيل دهنده سنگ برش ، فاصله كمي حمل و نقل شده اند .

45

 

 

هر يك از عبارت هاي زير ويژگي هاي يك سنگ را بيان مي كند ، نام آن را بنويسيد :

الف ) فراوا نترين سنگ رسوبي                       ب ) نوعي ماسه سنگ حاصل تخريب گرانيت هاي محتوي فلدسپات زياد

ج ) حاصل سيماني شدن ذرات درشت و زاويه دار در امتداد سطح گسل ها

 د ) حاصل تجمع پوسته روزن داران آهكي درآب هاي سرد و عميق

46

 

الف ) شيل و آركوز را از نظر دانه با هم مقايسه كنيد .

ب ) چرا آب ساكن وگرم مناطق مرطوب مردابي براي ايجاد زغال سنگ مناسب است ؟

رديف

فصل هشتم (فرآينددگرگوني وسنگهاي دگرگون شده )

1

الف)قلمرودگرگوني رامشخص كنيد.

ب)اگرسنگي دراعماق زمين به دليل دماي زيادذوب شود،آياازقلورودگرگوني خارج شده است؟چرا؟

2

دراثرفشارجهت دارچه تغييراتي درسنگ دگرگوني بوجودمي آيد؟

3

نقش دمارا دردگرگوني ستگها بيان كنيد.

5

4

دركدام نوع دگرگوني فشارهمه جانبه عامل اصلي دگرگوني است؟

5

دگرگوني دفني وحركتي –حرارتي راازنظرنوع فشاروشكل سنگهاي حاصله باهم مقايسه كنيد.

6

انبساط سنگ وعوض شدن تركيب كانيها،هريك توسط كدام عامل دگرگون سازبه وجودمي آيد؟

7

دوموردازمهمترين نقش سيالات رادرعمل دگرگوني سنگها بيان كنيد.

8

هريك ازمواردزيربراثركدام عامل دگرگون سازدرسنگ به وجودمي آيد:

الف)انبساط          ب)چين خوردگي                    ج)متراكم شدن               د)عوض شدن تركيب كانيها

9

هر یک از موارد زیر، در کدام یک از اقسام دگرگونی دیده میشود؟

الف) به اصطلاح سنگ به جریان میافتد.             ب) کانی الیوین به سر پانتین تبدیل میشود.

10

هر يك از موارد زير، در اثر كدام عامل دگرگون ساز، ايجاد شده است؟

الف) متراكم شدن سنگ             ب) هاله دگرگوني ج) كاني سرپانتين               د) جهت يافتگي كاني ها

11

الف) منظور از حد دگرگونی، چیست؟ ب) دو منشأ برای آب
ها، در دگرگونی هیدروترمال ، نام ببرید.

12

تغييرسنگهارابراثردگرگوني دفني توضيح داده وبنويسيدكه چراسنگهاي حاصل ازاين نوع دگرگوني فاقدجهت يافتگي اند؟

13

هرچه سنگ به ماگمانزديكترباشد مقدارآب آن بيشتراست ياكمتر؟چرا؟

14

هاله دگرگوني دراطراف دايكهابزرگتراست ياباتوليتها؟چرا؟

15

طي عمل دگرگوني اندازه دانه هاي سنگ ياكاني ممكن است دستخوش چه تغييراتي شوند؟

16

تفاوت بافت شيستوزيته بافولياسيون درچيست؟

17

محلولهاي گرمابي*ئيدروترمال*چگونه موجب دگرساني كاني هائي ازقبيل اليوين وپيروكسن مي گردد؟

18

الف)فيليت حاصل دگرگوني كدام سنگ است؟

ب)درسنگ مرمربلورهاچه تغييري كرده اندوچراسنگ منظره ي دانه قندي دارد؟

19

در رابطهی مقابل ، نام هر یک از کانیهایی را که با حروف A و B مشخص شده اند، بنویسید.        

20

در مورد سنگ دگرگوني، به سؤالات زير پاسخ دهيد.

الف) علت جلاي براق در سنگ فيليت چيست؟            ب) احتمال وجود كاني سيليمانيت، در سنگ لوح بيش تر است يا در گنيس؟ چرا؟

21

الف) شیستوزیته و فولیاسیون را از نظر نوع کانی
ها ، با هم مقایسه کنید.          ب) از دگرگونی کدام سنگها، هورنفلس به وجود میآید؟

22

 

در مورد سنگهاي دگرگوني، به هر يك از موارد زير، پاسخ دهيد:

  الف) بافت هورنفلس             ب) كاربرد سرپانتينيت ج) درجه دگرگوني سنگ لوح                               د) كاني اصلي فيليت

 

23

به جاي حروف در جدول زير، كلمات، مناسب قرار دهيد.

سنگ دگرگوني

سنگ اوليه

جهت يافتگي

مرمر

A

C

شيست

B

دارد

گنيس

گرانيت

D

24

مورد مصرف کیانیت و سنگ حاصل از دگرگونی گرانیت را بنویسید

25

الف)سنگ كوارتزيت ازدگرگوني كدام سنگ رسوبي حاصل مي شود؟

ب)به چه دليل هنگام شكستن سنگ كوارتزيت،شكستگي ازميان دانه هاعبور نمي كند؟

26

مرمرازدگرگوني كدام سنگ حاصل مي شود؟علت تنوع رنگ درسنگ مرمرچيست؟

27

وجودلايه هاي تيره ولايه هاي روشن درسنگ گنيس ،هريك به دليل وجودكدام كانيهامي باشد؟

28

سنگهاي مقابل رابراساس شدت دگرگوني ازضعيف به شديدمرتب كنيد:     شيست –گنيس – سنگ لوح – فيليت

29

سنگهاي دگرگون شده معمولامحكم وبادوام اند،دليل اين امرچيست؟

30

ازدوكاني سليمانيت وكلريت كداميك درجه دگرگوني پائين تري رانشان مي دهد؟

31

 

 

به سوالات زيرپاسخ دهيد:

الف)شيست هاراچگونه نام گذاري مي كنند؟                                 ب)يك موردكاربردسنگ كوارتزيت رابيان كنيد

ج)چراسرپانتين باارزش است؟                                                   د)كدام سنگ منظره دانه قندي دارد؟

32

در دگرگوني مجاورتي ، مقدار آب موجود در ساختار سنگ هاي دگرگون شده ، نشانه ي چيست ؟ توضيح دهيد.

33

نتيجه ي عملكرد فشار همه جانبه در سنگ ها را با فشار جهت دارمقايسه كنيد.

34

 

علت هر يك از موارد زير چيست ؟

الف ) جلاي براق درسنگ فيليت ب ) رگه هاي موجود در سنگ مرمر

35

 

الف ) مرمر و فيليت هر يك به ترتيب از دگرگوني كدام سنگ ها به وجود مي آيند ؟

ب ) چرا در ساختن چيني شمع خودروها ازكاني كيانيت استفاده مي شود ؟

36

 

هر يك از موارد زيربر اثر كدام عامل دگرگون ساز درسنگ به وجود مي آيد ؟

الف ) انبساط ب ) چين خوردگي ج ) عوض شدن تركيب كاني ها د ) متراكم شدن

37

 

هريك از موارد زيردر اثركدام عامل دگرگون سازايجاد شده است ؟

الف ) متراكم شدن ب ) هاله دگرگوني ج ) كاني س ر پانتين د ) جهت يافتگي كاني ها

38

 

الف ) علت جلاي براق در سنگ فيليت چيست ؟

ب ) احتمال وجود كاني سيليمانيت درسنگ لوح بيشتر است يا در گنيس ؟ چرا ؟

39

در مورد سنگهاي دگرگوني به هريك از موارد زيرپاسخ دهيد :

الف ) بافت هورنفلس    ب ) كاربرد سرپانتينيت     ج ) درجه دگرگوني سنگ لوح                د ) كاني اصلي فيليت

40

هريك از عبارت هاي زيرمعرف كدام سنگ دگرگوني ( فيليت – گنيس – شيست – هورنفلس – مرمر ) مي باشد ؟

الف – داراي فولياسيون و كانيهاي غيرورقه اي                 ب - حاصل دگرگوني سنگ آ هك

ج – فاقد جهت يافتگي وداراي بافت مضرسي                    د – داراي جهت يافتگي و درجه دگرگوني ضعيف

41

در جملات زير كلمه مناسب را انتخاب نماييد :

الف ) كاني ولاستونيت نوعي ( پيروكسن – آمفيبول ) مي باشد .   ب ) فشار در دگرگوني ( مجاورتي – دفني ) نقش مهمي ندارد .

42

درمورد دگرگوني به سؤالات زير پاسخ دهيد :

الف ) منظور از حد دگرگوني چيست ؟                     ب ) فشار همه جانبه باعث چه تغييراتي در سنگ مي شود ؟

رديف

فصل نهم (تغييرات سنگها )

1

درمناطق بياباني نوع هوازدگي چگونه است؟وكدام عامل هوازدگي درآن دخالت دارد؟

2

هوازدگي فيزيكي چه تاثيري درروند هوازدگي شيميائي دارد؟

3

سرعت هوازدگي باگذشت زمان زيادتر مي شود ياكمتر؟دليل بياوريد.

4

يخ بستن آب درشكاف سنگهاواسيدحاصل ازپوسيدگي گياهان،هريك سبب كدام نوع ازهوازدگي است؟

5

دربين كانيهاي زير مقاومترين وكم مقاومترين كاني درمقابل هوازدگي راباذكردليل مشخص كنيد:

*آمفيبول – اليوين – بيوتيت – كوارتز*

6

معمولادرمناطق مرطوب سنگ بسترديده نمي شود،علت راتوضيح دهيد.

7

چه رابطه
ای بین مقدار منافذ سنگ با هوازدگی آن وجود دارد؟

8

هوازدگي سنگهارادركرمان(كويري) وگيلان باهم مقايسه كنيد.

9

درشيبهاي كم وافقي ضخامت بخشهاي هوازده ي سنگ چگونه است؟

10

خاك نواحي بياباني معمولا نازك وبه صورت تكه تكه است.علت راتوضيح دهيد.

 

11

چرادرمناطق حاره اي،خاكهاي ضخيم تشكيل مي شود؟دوخصوصيت خاك اين مناطق رابيان كنيد.

12

در مناطق سرد، خاک به مقدار کمی تشکیل می
شود. علت چیست؟

13

الف) در مناطق گرم و مرطوب، نوع هوازدگي و ضخامت خاك چگونه است؟           ب) دو ويژگي افق A خاك را، بنويسيد.

14

الف) انواع هوازدگی را، باهم مقايسه كنيد..                                       ب) دو ویژگی برای افق B خاک، بنویسید.

15

كدام جمله زير درست و كدام نادرست است؟

الف) هوازدگي در مناطق استوايي، بيشتر از نوع شيميايي است.                ج) فرسايش، مقدمه هوازدگي مي­باشد                                  

ب) به بخش معدني خاك، هوموس مي­گويند.                                      د) به حركت آرام و ملايم مواد، بر روي دامنه، خزش مي­گويند.

16

درمناطق سرد خاك به مقداركمي تشكيل مي شود.علت چيست؟

17

ازعوامل موثردرتشكيل خاك چهار مورد رابيان كنيد.

18

هر يك از شكل هاي زير،‌ بيانگر كدام نوع از حركات دامنه­اي مي باشد؟

 


19

در چه صورتي آب­هاي جاري رسوبات خود را، ته نشين مي­كنند (چهار مورد، بنويسيد)

20

پايداري سنگها دربريدگيهاي طبيعي ومصنوعي به چه مواردي بستگي دارد؟

21

الف)منظورازفرسايش قهقرائي چيست؟             ب)نقش رستنيهاي سطح زمين رادرميزان فرسايش ورقه اي توضيح دهيد.

22

حركت تودههاي سنگ وخاك دردامنه هاباچه فرآيندي بستگي واثرمتقابل دارند؟نتيجه عمل آنها چيست؟

23

به سوالات زيردرموردخاك پاسخ دهيد:

الف)منظورازافقهاي خاك چيست؟                                               ب)نفوذ آب وهوابه كدام افق خاك محدودمي شود؟

ج)دركدام افق مقداردرصدهوموس بيشتراست؟                               د)سنگ بستردركدام افق قراردارد؟

24

وجوديك لايه رسي درزيرقطعات وتوده هاي سنگ لغزش راآسان مي كند.علت چيست؟

25

 هر یک از موارد زیر، توسط کدام یک از عوامل فرسایش ، ایجاد می
شود؟

  الف) ریزش      ب) آبشار       ج) غار آهکی    د) یاردانگ

26

به هر یک از سؤالات زیر، پاسخ دهید؟

الف) علت تشکیل دریاچه
ی زیرزمینی در غار علی صدر چیست؟     

ج) گرهکهای منگنز در کدام بخش از اقیانوس ، ته نشین میشوند؟

ب) رسوبات آبرفتی، از نظر گردشدگی و جورشدگی به ترتیب ، چگونه میباشند؟

27

جريانهاي گل كه نوعي ازحركات دامنه اي هستند،چه زماني به وجودمي آيند؟ودركدام مناطق عموميت دارند؟

28

چرايك رودخانه درمرحله ي جواني V شكل امادرمرحله ي پيري U شكل است؟

دریافت فایل کامل سوالات درقالب پی-دی-اف

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 20:12  توسط عباس محمودی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
هوالعلیم
سلام بر شما خوانندگان وبلاگ
این وبلاگ قصد دارد دانش آموزان و همکاران گرامی را در زمینه مطالب زمین شناسی آشنا سازد .
از همه ی خوانندگان وبلاگ بویژه همکاران محترم زمین شناسی و دانش آموختگان این رشته می خواهیم با نظرات سازنده خود ما را در این راه یاری دهند .
امیدواریم با این کار گام هرچند کوچکی را برای بهبود وضع آموزش و یادگیری زمین شناسی و همچنین ارتباط بیشتر میان ما و همکاران محترم انجام داده باشیم .
منتظر نظرات سازنده ی شما هستیم .

دبیر زمین شناسی پاوه

عباس محمودی

نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
بادخورشيدي و شفق قطبي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM