وبلاگ زمین شناسی پاوه
ارائه مقالات و مطالب علمي در زمينه زمين شناسي 
قالب وبلاگ
چت باکسمعنی
واژه
ورقه نازک کانی
تراوش
راهنمای نقشه
عدسی شکل
سطح مبنا
رگه مانند
گلسنگ
سال نوری
زغال قهوه ای
دامنه
آهک
سنگ آهک
خطی
پوشش سنگی
مایع
فازسیال
سنگی
رخساره سنگی
سنگ کره
چینه شناسی سنگی
دب اصغر
ساحلی
بار
بادرفت-لس
دامنه کم شیب
طول جغرافیائی
موج طولی
شل-سست
زمین پست
توده ای ناهمگن
ماه گرفتگی-کسوف
سال قمری
جلا
دهانه آتشفشانی انفجاری
بزرگ
درشت بلور
قلیائی
ماگما
مخزن ماگمائی
تفریق ماگمائی
کانیهای آذرین
فعالیت ماگمائی
مغناطیس
ناهنجاری مغناطیسی
میدان مغناطیسی
قطب مغناطیسی
پستاندار
گوشه
نقشه
مرمر
حاشیه ای-کناره ای
مارل-مارن
مریخ
Leaf
Leak
Legend
Lentiform
Level surface
Lianous
Lichen
Light year
Lignite
Limb
Lime
Limestone
Linear
Lining
Liquid
Liquid phase
Lithologic
Lithofacies
Lithosphere
Lithostratigraphy
Little bear
Littoral
Load
Loess
Longlimb
Longitude
Longitudinal wave
Loos
Lowland
Lumpy
Lunar eclipse
Lunar year
Luster
Maar
Macro
Macrocrystalline
Mafic
Magma
Magma chamber
Magma differenation
Magma mineral
Magmatism
Magnet
Magnetic anomaly
Magnetic field
Magnetic pole
Mammal
Mantle
Map
Marble
Marginal
Marl
Mars
 فرهنگ لغات واصطلاحات زمین شناسی
فرهنگ واژه های زمین شناسی قابل استفاده درموبایل  
معنی
واژه
باتلاق
توده
تراکم
خمیره
مازوت
میانگین
عوامل مکانیکی
میانه
متوسط
فسیل بزرگ
آمیزه
گداخته
نقطه ذوب
جیوه
مزوسفر-کره میانی
مزوزوئیک
فلز
دگرگون
دگرگونی
نیمه پایدار
سنگ آسمانی
روش
میکا
ورقه ورقه شدن
ریزچین
ریزبلور
ریزلرزه
رشته میان اقیانوس
دره میان اقیانوسی
رشته میان اقیانوسی
میگما
مهاجرت
راه شیری
آسیاب کردن
کانسار-معدن
کانی
کانی سازی
کانی شناسی
زغال سست
چین فرعی
مه-غبار
مختلط
متحرک
گازخان
موهو
مرطوب
میزان رطوبت
قالب
نرمتنان
مذاب
تک شیب
تک منشا
بادموسمی
باتلاق
Marsh
Mass
Massive
Matrix
Mazout
Mean
Mechanical agencyes
Median
Medium
Mega fossile
Melange
Melt
Melting point
Mercury
Mesosphere
Mesozoic
Metal
Metamorphic
Metamorphism
Metastable
Meteor
Method
Mica
Micaceos
Micro fold
Microlite
Microsiesm
Mid ridge(mar)
Mid oceanic canyon
Mid oceanic rice
Migma
Migration
Milky way
Milling
Mine
Mineral
Mineralize
mineralogy
Minge
Minor fold
Mist
Mixed
Mobile
Moffete
Moho
Moist
Moisture content
Mold
Molusca
Molten
Monoclinal
Monogenetic
Monsoon
Moor  
معنی
واژه
مایل
درزمایل
اقیانوس
جریان دریائی
گسترش کف اقیانوس
گوشته افیانوسی
پشته اقیانوسی
گودال اقیانوسی
پسروی
جابجائی افقی گسل
نفت-روغن
میدان نفتی
شیل نفتی
تله نفتی
حوزه نفتی
پیشروی
بطرف خشکی
عقیق
سنگ آهک تخمی
لجن
چوب سیلیسی
افیولیت
کانی شناسی نوری
مدار
رده-راسته
کانه-کانسنگ
کانسار
کانه
آلی
جهت یابی-توجیه
مبدا-خاستگاه
کوخزائی
نوسان
دهانه
استخوان فسیل شده
رخنمون
هسته خارجی
پهنه جلوی یخچال
رشدثانویه بلورها
پوشش
روراندگی
اکسایش
همان لیتوسفراست
صدف
موج طولی
ورقه اقیانوس آرام
مردابی
گل فشان
قدیمی
دیرین زمین شناسی
فسیل شناسی
تیتیس قدیمی
حیات قدیمی
Oblique
Oblique jpint
Ocean
Ocean curren
Ocean floor spreading
Oceanic mantle
Oceanic rice
Oceanic trench
Offlap
Offset
Oil
Oil field
Oil shale
Oil trap
Oil zone
On lap
Onshore
Onyx
Oolite
Ooze
Opalized wood
Ophiolite
Optical mineralogy
Orbit
Order
Ore
Ore deposit
Ore mineral
Organic
Orientation
Origin
Orogenesies
Oscillation
Osculum
Osteolith
Outcrop
Outer core
Out wash plain
Overgrowth
Over lap
Overthrust
Oxidation
Oxysphere
Oyster
P –wave
Pacific plate
Padual
Paint pot
Paleo
Paleogeology
Paleontologist
Paleotethys
Paleozoic 
معنی
واژه
گرده شناسی
دشت بدون درخت
اختلاف منظر
گسل موازی
سنگ مادر
ذوب بخشی
خمیره
نوک-قله
زغال نارس-تورب
ریگ-قلوه
واحدسازنده خاک
خاک آهن
دشت آبرفتی
خاک آهن
پگماتیت
دریامیانی-پلاژیک
دوکفه ایها
گلسنگ
آونگ
پنجه آبرفتی
آبهای فرورو
ماندگار
دوره
روددائمی
نفوذپذیری
شیمی سنگ
نفت خام
سنگ شناس
فاکولیت
پیدازیستی
درشت بلور
مطالعه عکس هوائی
آب زیرزمینی
مسیرتکامل جانداران
هوازدگی فیزیکی
ستون آهکی
گدازه بالشی
نازک شدن
دودکش آتشفشان
نخودی شکل
چاه-گودال
زغال سنگ
قیر
نوعی تورب
معدن آبرفتی
دشت-جلگه
دشت سیلابی
سطح
سطح تقارن
سیاره
جانوران  شناور
خمیری
تغییرشکل خمیری
Palynology
Pampas
Parallax
Parallel fault
Parent rock
Partial melting
Paste
Peak
Peat
Pebble
Ped
Pedalfer
Pediment
Pedocal
Pegmatite
Pelagic
Pelecypoda
Pelite
Pendulum
Pentecost
Per collating water
Perenial
Period
Permanent stream
Peremeability
Petrochemistry
Petroleum
Petrologist
Phacolith
Phanerozoic
Phenocryst
Photogeology
Phreatic water
Phylogeny
Physical weathering
Pillar
Pillow lava
Pinch
Pipe
Pisolitic
Pit
Pit coal
Pitch
Pitch peat
Placer
Plain
Plain trast
Plane
Plane of symmetry
Planet
Planktonic
Plastic
Plastic strain 
معنی
واژه
قابلیت ارتجاع
ورقه-صفحه
فلات-سکو
طلای سفید
کانی ورقه ای
دریاچه کویری
چین چین
دودکش آتشفشان
گرافیت
زاویه میل
سنگ آذرین درونی
فرآیند انجمادماگما
گازی
خاک خاکستری
یخچال قطبی
ستاره قطبی
گرده
چندزایشی
چندشکل
تالاب
آبگیر-کولاب
خلل وفرج
تخلخل
روزنه داران
متخلخل
سیمان پرتلند
قبل ازکامبرین
فشار
موج اولیه
آدم نما
نصف النهارمبدا
منشور
منشوری
نیمرخ
انتشار امواج
وابسته به قبل ازکامبرین
فسیل کاذب
بی شکل
سنگ پا
موج فشاری
آذرآواری
آذرین
موج لاو
کانی کوارتز
ماسه کوارتزی
شبه فسیل
آهک زنده
دوران سکون زلزله
دایک شعاعی
عناصررادیواکتیو
شعاعیان
پرتو
Plasticity
Plate
Plateau
Platinum
Platy mineral
Playa lakes
Plicated
Plug
Plumbago
Plunge
Plutonic rock
Plutonism
Pneumatic
Podzol
Polar glacier
Polestar
Pollen
Polygenetic
Polymorph
Pond
Pool
Pore
Pore spase
Poripera
Porous
Portland cement
Precambrian
Pressure
Primary wave
Primate
Principal meridian
Prism
Prismatic
Profile
Propagation
Proterozoic
Pseudo fossil
Pseudomorph
pumice
Push wave
Pyroclastic
Pyrogenetic
Q-wave
Quartz
Quartz sand
Quasi fossil
Quick lime
Quiescence
Radial dike
Radioactive elements
Radiolaria
Radius 
معنی
واژه
بارندگی
کوبیدن-فشردن
بی قاعده
تندآب
گازهای کمیاب
معیار
خام
نفت خام
موج ریلی
مسافت دید
سری واکنشی
عصرحاضر
تغذیه
بازیابی
تبلوردوباره
جزیره مرجانی
پیشرفت آب درخشکی
پالایشگاه
انعکاس
انکسار
دیرگداز
قطعات قلوه سنگ
منطقه ای
عوارض طبیعی
قلوه ای شکل
دگرجانشینی
ذخیره
سنگ مخزن
باقی مانده
صمغ
منابع
ماگمای پس مانده
آب محبوس
گسل معکوس
چین جریانی
دولومیت
خلیج باریک
رگه-پشته
پشته
گسل راستگرد
جویبار
حاشیه-لبه
شبنم یخ زده
دایک حلقوی
موج نشان
کناردریا
بستررودخانه
دشت آبرفتی
ستگ-صخره
چرخه سنگ
سنگ آتش زنه
Rainfall
Ram
Random
Rapids
Rare gaces
Rate
Raw
Raw oil
Rayleigh wave
Reach
Reaction series
Recent epock
Recharge
Recovery
Revrystallization
Reef
Reentrant
Refinery
Reflection
Refraction
Refractory
Reg
Regional
Relief
Reniform
Replica
Reserve
Reservoir rock
Residue
Resin
Resource
Rest magma
Retained water
Reverse fault
Rehid fold
Rhombspar
Ria
Rib
Ridge
Right lateral fault
Rill
Rim
Rime
Ring dike
Ripple mark
Rivage
River bed
River flat
Rock
Rock cycle
Rock flint 
معنی
واژه
موج عرضی
رسوب
رسوبی
محیط رسوبی
رسوب گذاری
نشت
کمربند زلزله
کانون زلزله
شدت زلزله
مخاطرات زلزله
لرزه نگار
نیمه بلورین
توالی تبلور
دسته درزه
چاه معدنی
ماسه رسی
برش-لغزش
موج برشی
لایه-ورقه
ساخت لایه ای
فلات قاره
جلا
ریگ
لرزه ناگهانی
ساحل-کناره
خط ساحلی
مهارکردن
سیال
سال نجومی
آهن دار
آتش زنه-چغماق
سلیکات
سیلیسی شده
جلاابریشمی
سیلت
سنگ سیلتی
گودال-چاله
شعرای یمانی
تراشه
سنگ لوح
لغزش
گسل لغزشی
سطح لغزشی
شکاف-درز
گل ولای
سقوط
ذوب-گداز
رس نرم
خاک
اقلیم خاک
افق خاک
Secondary wave
Sediment
Sedimentary
Sedimentary envivonment
Sedimentation
Seep
Seismic belt
Seismic focus
Seismic intensity
Seismic risks
Seismograph
Semicrystalline
Sequence of crystallization
Set of joint
Shaft
Shaly sand
Shear
Shear wave
Sheet
Sheet structure
Shelf
Shine
Shingle
Shock
Shore
Shore line
Shunt
Sial
Sideral year
Siderose
Silex-flint
Silicate
Silicified
Silky luster
Silt
Siltstone
Sink
Sirius
Slab
Slate
Slide
Slip fault
Slip plane
Slit
Sludge
Slump
Smelting
Soft clay
Soil
Soil climate
Soil horizon  
معنی
واژه
نیمه فلز
فرونشست
جانشینی
آب زیرزمینی
گنبدی شکل
زون فرعی
مکش
سلسله-رشته
گوگرد
لجن-گنداب
گوگرد
مجموع
اوپال آتشی
کانسارهای برون زا
نگهداری درمعادن
خزش سطحی
کانسارهای سطحی
موج سطحی
موج
نقشه برداری
بارمعلق
باتلاق
موجs
لایه بندی متقارن
محور تقارن
ناودیس
به شکل ناودیس
ماگمای حاصل ذوب بخشی
همزمان باتکتونیک
کوه دریائی
صفحه ای-مسطح
تورب آتشگیر
واریزه
مخروط واریزه ای
تنش برشی
ازجلاافتادن
مزه
رده شناسی جانداران
چرت تکتونیکی
گسل عرضی برشی
رخساره تکتونیکی
زمین ساخت
فرآیندهای تکتونیکی
فشارتکتونیکی
تکتونیزه شدن
دوربین نجومی
ازمنشا زمین
زلزله
دما
سختی-پایداری
عیار
تنش کششی
درزه کششی
موادجامدخروجی آتشفشان
Submetallic
Subsidence
Substitution
Subsurface water
Subtuberant
Subzone
Suction
Suite
Sulfur
Sullage
Sulphur
Sum
Sun opal
Supergene
Support
Surface creep
Surface deposits
Surface wave
Surge
Surveying
Suspension load         Swamp
S-wave
Symmetrical bedding
Symmetry axis
Syncline
Synform
Syntectic
Syntectonic
Tablemount
Tabular
Tallow peat
Talus
Talus cone
Tangential stress
Tarnish
Taste
Taxonomy
T-chert
Tear fault
Tecto facies
Tectonic
Tectonic processes
Tectonic pressure
Tectonization
Telescope
Telluric
Temblor
Temperature
Tenacity
Tenor
Tensile stress
Tension joint
Tephra  
معنی
واژه
درازگودال
امتداد-روند
غارنشین
گودی
سونامی
لوله ای
توف
گل آلود
جریان متلاطم
فیروزه
گونه
فسیل شاخص
گونه شناسی
باران سنج
نهائی
ماورا-فوق
فوق بازی
فرابنفش
رسوب آهن ومنیزیم دار
برجستگی نوک صدف
آب زیرزمینی
اشباع نشده
زیرراندگی
مواج
تک شیبی
یکسان
اصل یکنواختی
یکتا
تک صدفی
ذوب نشدنی
ناپایدار
شیب بالا
بالاآمدگی
چین قائم
بالارود
گسل بالارانده
فرورفتگی بزرگ غار
درهVشکل
خلا
آب غیراشباع
دره
دشت سیلابی
یخچال دره ای
نیمرخ دره
رسوب فصلی یخچالی
رگه معدنی
سرعت موج
شکمی
بادهای آلیزه
زهره
Trench
Trend
Troglodyte
Trough
Tsunami
Tubular
Tuff
Turbid
Turbulent flow
Turquoise
Type
Type fossil
Typology
Udometer
Ultimate
Ultra
Ultramafic
Ultraviolet
Umber
Umbo
Underground water
Undersaturated
Under thrust
Undulating
Uniclinal
Uniform
Uniformitarianism
Unique
Univalve
Un smeltable
Untable
Up dip
Up lift
Upright fold
Upstream
Upthrust fault
Uvala
V-valley
Vacuum
Vadose water
Valley
Valley flood plain
Valley glacier
Valley profile
Varve
Vein
Velocity of wave
Ventral
Vents alize
Venus 
معنی
واژه
عمود
مهره داران
حفره ای
لرزش
غلیظ
جلای شیشه ای
شیشه ای
پوکه-حفره
فرار
آتشفشانی
بمب آتشفشانی
برش آتشفشانی
خاکسترآتشفشانی
ابرآتشفشانی
مخروط آتشفشانی
دهانه آتشفشان
غبارآتشفشانی
پرتابه آتشفشانی
جریان گدازه
گازهای آتشفشانی
گل آتشفشانی
تنوره آتشفشانی
دودکش آتشفشان
سنگ آذرین بیرونی
آتشفشان
حجم
حفره-ژئود
آتشفشان انفجاری
کمرگسله
چشمه آبگرم
آبرفت دانه درشت
سنگ باطله
سیمان هیدرولیکی
رطوبت خاک
مسیرآب
جریان آب
چرخه آب
سختی آب
آب تبلور
سطح ایستابی
آبشار
موج
طول موج
زغال قهوه ای
جلای چرب
هوازدگی
چاه
بالاآمدگی تیز
کوتوله سفید
Vertical
Vertebrate
Vesicular
Vibration
Viscous
Vitreous luster
Vitric
Void
Volatile
Volcanic
Volcanic bomb
Volcanic breccia
Volcanic cinders
Volcanic cloud
Volcanic cone
Volcanic crater
Volcanic dust
Volcanic ejecta
Volcanic flow
Volcanic gases
Volcanic mud
Volcanic pipe
Volcanic plug
Volcanic rock
Volcano
Volume
Vug
Vulcanian
Wall fault
Warm spring
Wash
Waste
Water cement
Water content
Water course
Water current
Water cycle
Water hardness
Water of crystallization
Water table
Water fall
Wave
Wave length
Wax coal
Waxy luster
Weathering
Well
Welt
White dwarf  
معنی
واژه
تخریب بادی
خورندگی توسط باد
نهشته های بادی
ریپل بادی
اوپال جانشین چوب شده
تورب چوبی
اشعه X
بلوربیگانه
شیاربادکند
یاقوت زرد
آبدهی
رودخانه جوان
رخساره زئولیت
دودکش جن
منطقه
منطقه اشباع نشده
منطقه تخلیه
افقAخاک
منطقه تراوش خاک
جانورفسیل شده
 
 
 
 
 
 
Wind carving
Wind corrosion
Wind deposits
Wind ripple
Wood opal
Wood peat
X-ray
Xenocryst
Yarding
Yellow sapphire
Yield
Young river
Zeolite facies
Zeuge
Zone
Zone of aeration
Zone of discharge
Zone of leaching
Zone of seepage
Zoolith
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرهنگ لغات واصطلاحات زمین شناسی 
[ سه شنبه یکم دی 1388 ] [ 15:10 ] [ عباس محمودی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هوالعلیم
سلام بر شما خوانندگان وبلاگ
این وبلاگ قصد دارد دانش آموزان و همکاران گرامی را در زمینه مطالب زمین شناسی آشنا سازد .
از همه ی خوانندگان وبلاگ بویژه همکاران محترم زمین شناسی و دانش آموختگان این رشته می خواهیم با نظرات سازنده خود ما را در این راه یاری دهند .
امیدواریم با این کار گام هرچند کوچکی را برای بهبود وضع آموزش و یادگیری زمین شناسی و همچنین ارتباط بیشتر میان ما و همکاران محترم انجام داده باشیم .
منتظر نظرات سازنده ی شما هستیم .

دبیر زمین شناسی پاوه

عباس محمودی
امکانات وب

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی


نیت کنید و اشاره فرمایید


..

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


دریافت کد تغییر شکل موس