ارائه مقالات و مطالب علمي در زمينه زمين شناسي

معنی

واژه

ورقه نازک کانی

تراوش

راهنمای نقشه

عدسی شکل

سطح مبنا

رگه مانند

گلسنگ

سال نوری

زغال قهوه ای

دامنه

آهک

سنگ آهک

خطی

پوشش سنگی

مایع

فازسیال

سنگی

رخساره سنگی

سنگ کره

چینه شناسی سنگی

دب اصغر

ساحلی

بار

بادرفت-لس

دامنه کم شیب

طول جغرافیائی

موج طولی

شل-سست

زمین پست

توده ای ناهمگن

ماه گرفتگی-کسوف

سال قمری

جلا

دهانه آتشفشانی انفجاری

بزرگ

درشت بلور

قلیائی

ماگما

مخزن ماگمائی

تفریق ماگمائی

کانیهای آذرین

فعالیت ماگمائی

مغناطیس

ناهنجاری مغناطیسی

میدان مغناطیسی

قطب مغناطیسی

پستاندار

گوشه

نقشه

مرمر

حاشیه ای-کناره ای

مارل-مارن

مریخ

Leaf

Leak

Legend

Lentiform

Level surface

Lianous

Lichen

Light year

Lignite

Limb

Lime

Limestone

Linear

Lining

Liquid

Liquid phase

Lithologic

Lithofacies

Lithosphere

Lithostratigraphy

Little bear

Littoral

Load

Loess

Longlimb

Longitude

Longitudinal wave

Loos

Lowland

Lumpy

Lunar eclipse

Lunar year

Luster

Maar

Macro

Macrocrystalline

Mafic

Magma

Magma chamber

Magma differenation

Magma mineral

Magmatism

Magnet

Magnetic anomaly

Magnetic field

Magnetic pole

Mammal

Mantle

Map

Marble

Marginal

Marl

Mars

 فرهنگ لغات واصطلاحات زمین شناسی

  

معنی

واژه

باتلاق

توده

تراکم

خمیره

مازوت

میانگین

عوامل مکانیکی

میانه

متوسط

فسیل بزرگ

آمیزه

گداخته

نقطه ذوب

جیوه

مزوسفر-کره میانی

مزوزوئیک

فلز

دگرگون

دگرگونی

نیمه پایدار

سنگ آسمانی

روش

میکا

ورقه ورقه شدن

ریزچین

ریزبلور

ریزلرزه

رشته میان اقیانوس

دره میان اقیانوسی

رشته میان اقیانوسی

میگما

مهاجرت

راه شیری

آسیاب کردن

کانسار-معدن

کانی

کانی سازی

کانی شناسی

زغال سست

چین فرعی

مه-غبار

مختلط

متحرک

گازخان

موهو

مرطوب

میزان رطوبت

قالب

نرمتنان

مذاب

تک شیب

تک منشا

بادموسمی

باتلاق

Marsh

Mass

Massive

Matrix

Mazout

Mean

Mechanical agencyes

Median

Medium

Mega fossile

Melange

Melt

Melting point

Mercury

Mesosphere

Mesozoic

Metal

Metamorphic

Metamorphism

Metastable

Meteor

Method

Mica

Micaceos

Micro fold

Microlite

Microsiesm

Mid ridge(mar)

Mid oceanic canyon

Mid oceanic rice

Migma

Migration

Milky way

Milling

Mine

Mineral

Mineralize

mineralogy

Minge

Minor fold

Mist

Mixed

Mobile

Moffete

Moho

Moist

Moisture content

Mold

Molusca

Molten

Monoclinal

Monogenetic

Monsoon

Moor

  

معنی

واژه

مایل

درزمایل

اقیانوس

جریان دریائی

گسترش کف اقیانوس

گوشته افیانوسی

پشته اقیانوسی

گودال اقیانوسی

پسروی

جابجائی افقی گسل

نفت-روغن

میدان نفتی

شیل نفتی

تله نفتی

حوزه نفتی

پیشروی

بطرف خشکی

عقیق

سنگ آهک تخمی

لجن

چوب سیلیسی

افیولیت

کانی شناسی نوری

مدار

رده-راسته

کانه-کانسنگ

کانسار

کانه

آلی

جهت یابی-توجیه

مبدا-خاستگاه

کوخزائی

نوسان

دهانه

استخوان فسیل شده

رخنمون

هسته خارجی

پهنه جلوی یخچال

رشدثانویه بلورها

پوشش

روراندگی

اکسایش

همان لیتوسفراست

صدف

موج طولی

ورقه اقیانوس آرام

مردابی

گل فشان

قدیمی

دیرین زمین شناسی

فسیل شناسی

تیتیس قدیمی

حیات قدیمی

Oblique

Oblique jpint

Ocean

Ocean curren

Ocean floor spreading

Oceanic mantle

Oceanic rice

Oceanic trench

Offlap

Offset

Oil

Oil field

Oil shale

Oil trap

Oil zone

On lap

Onshore

Onyx

Oolite

Ooze

Opalized wood

Ophiolite

Optical mineralogy

Orbit

Order

Ore

Ore deposit

Ore mineral

Organic

Orientation

Origin

Orogenesies

Oscillation

Osculum

Osteolith

Outcrop

Outer core

Out wash plain

Overgrowth

Over lap

Overthrust

Oxidation

Oxysphere

Oyster

P –wave

Pacific plate

Padual

Paint pot

Paleo

Paleogeology

Paleontologist

Paleotethys

Paleozoic

 

معنی

واژه

گرده شناسی

دشت بدون درخت

اختلاف منظر

گسل موازی

سنگ مادر

ذوب بخشی

خمیره

نوک-قله

زغال نارس-تورب

ریگ-قلوه

واحدسازنده خاک

خاک آهن

دشت آبرفتی

خاک آهن

پگماتیت

دریامیانی-پلاژیک

دوکفه ایها

گلسنگ

آونگ

پنجه آبرفتی

آبهای فرورو

ماندگار

دوره

روددائمی

نفوذپذیری

شیمی سنگ

نفت خام

سنگ شناس

فاکولیت

پیدازیستی

درشت بلور

مطالعه عکس هوائی

آب زیرزمینی

مسیرتکامل جانداران

هوازدگی فیزیکی

ستون آهکی

گدازه بالشی

نازک شدن

دودکش آتشفشان

نخودی شکل

چاه-گودال

زغال سنگ

قیر

نوعی تورب

معدن آبرفتی

دشت-جلگه

دشت سیلابی

سطح

سطح تقارن

سیاره

جانوران  شناور

خمیری

تغییرشکل خمیری

Palynology

Pampas

Parallax

Parallel fault

Parent rock

Partial melting

Paste

Peak

Peat

Pebble

Ped

Pedalfer

Pediment

Pedocal

Pegmatite

Pelagic

Pelecypoda

Pelite

Pendulum

Pentecost

Per collating water

Perenial

Period

Permanent stream

Peremeability

Petrochemistry

Petroleum

Petrologist

Phacolith

Phanerozoic

Phenocryst

Photogeology

Phreatic water

Phylogeny

Physical weathering

Pillar

Pillow lava

Pinch

Pipe

Pisolitic

Pit

Pit coal

Pitch

Pitch peat

Placer

Plain

Plain trast

Plane

Plane of symmetry

Planet

Planktonic

Plastic

Plastic strain

 

معنی

واژه

قابلیت ارتجاع

ورقه-صفحه

فلات-سکو

طلای سفید

کانی ورقه ای

دریاچه کویری

چین چین

دودکش آتشفشان

گرافیت

زاویه میل

سنگ آذرین درونی

فرآیند انجمادماگما

گازی

خاک خاکستری

یخچال قطبی

ستاره قطبی

گرده

چندزایشی

چندشکل

تالاب

آبگیر-کولاب

خلل وفرج

تخلخل

روزنه داران

متخلخل

سیمان پرتلند

قبل ازکامبرین

فشار

موج اولیه

آدم نما

نصف النهارمبدا

منشور

منشوری

نیمرخ

انتشار امواج

وابسته به قبل ازکامبرین

فسیل کاذب

بی شکل

سنگ پا

موج فشاری

آذرآواری

آذرین

موج لاو

کانی کوارتز

ماسه کوارتزی

شبه فسیل

آهک زنده

دوران سکون زلزله

دایک شعاعی

عناصررادیواکتیو

شعاعیان

پرتو

Plasticity

Plate

Plateau

Platinum

Platy mineral

Playa lakes

Plicated

Plug

Plumbago

Plunge

Plutonic rock

Plutonism

Pneumatic

Podzol

Polar glacier

Polestar

Pollen

Polygenetic

Polymorph

Pond

Pool

Pore

Pore spase

Poripera

Porous

Portland cement

Precambrian

Pressure

Primary wave

Primate

Principal meridian

Prism

Prismatic

Profile

Propagation

Proterozoic

Pseudo fossil

Pseudomorph

pumice

Push wave

Pyroclastic

Pyrogenetic

Q-wave

Quartz

Quartz sand

Quasi fossil

Quick lime

Quiescence

Radial dike

Radioactive elements

Radiolaria

Radius

 

معنی

واژه

بارندگی

کوبیدن-فشردن

بی قاعده

تندآب

گازهای کمیاب

معیار

خام

نفت خام

موج ریلی

مسافت دید

سری واکنشی

عصرحاضر

تغذیه

بازیابی

تبلوردوباره

جزیره مرجانی

پیشرفت آب درخشکی

پالایشگاه

انعکاس

انکسار

دیرگداز

قطعات قلوه سنگ

منطقه ای

عوارض طبیعی

قلوه ای شکل

دگرجانشینی

ذخیره

سنگ مخزن

باقی مانده

صمغ

منابع

ماگمای پس مانده

آب محبوس

گسل معکوس

چین جریانی

دولومیت

خلیج باریک

رگه-پشته

پشته

گسل راستگرد

جویبار

حاشیه-لبه

شبنم یخ زده

دایک حلقوی

موج نشان

کناردریا

بستررودخانه

دشت آبرفتی

ستگ-صخره

چرخه سنگ

سنگ آتش زنه

Rainfall

Ram

Random

Rapids

Rare gaces

Rate

Raw

Raw oil

Rayleigh wave

Reach

Reaction series

Recent epock

Recharge

Recovery

Revrystallization

Reef

Reentrant

Refinery

Reflection

Refraction

Refractory

Reg

Regional

Relief

Reniform

Replica

Reserve

Reservoir rock

Residue

Resin

Resource

Rest magma

Retained water

Reverse fault

Rehid fold

Rhombspar

Ria

Rib

Ridge

Right lateral fault

Rill

Rim

Rime

Ring dike

Ripple mark

Rivage

River bed

River flat

Rock

Rock cycle

Rock flint

 

معنی

واژه

موج عرضی

رسوب

رسوبی

محیط رسوبی

رسوب گذاری

نشت

کمربند زلزله

کانون زلزله

شدت زلزله

مخاطرات زلزله

لرزه نگار

نیمه بلورین

توالی تبلور

دسته درزه

چاه معدنی

ماسه رسی

برش-لغزش

موج برشی

لایه-ورقه

ساخت لایه ای

فلات قاره

جلا

ریگ

لرزه ناگهانی

ساحل-کناره

خط ساحلی

مهارکردن

سیال

سال نجومی

آهن دار

آتش زنه-چغماق

سلیکات

سیلیسی شده

جلاابریشمی

سیلت

سنگ سیلتی

گودال-چاله

شعرای یمانی

تراشه

سنگ لوح

لغزش

گسل لغزشی

سطح لغزشی

شکاف-درز

گل ولای

سقوط

ذوب-گداز

رس نرم

خاک

اقلیم خاک

افق خاک

Secondary wave

Sediment

Sedimentary

Sedimentary envivonment

Sedimentation

Seep

Seismic belt

Seismic focus

Seismic intensity

Seismic risks

Seismograph

Semicrystalline

Sequence of crystallization

Set of joint

Shaft

Shaly sand

Shear

Shear wave

Sheet

Sheet structure

Shelf

Shine

Shingle

Shock

Shore

Shore line

Shunt

Sial

Sideral year

Siderose

Silex-flint

Silicate

Silicified

Silky luster

Silt

Siltstone

Sink

Sirius

Slab

Slate

Slide

Slip fault

Slip plane

Slit

Sludge

Slump

Smelting

Soft clay

Soil

Soil climate

Soil horizon

  

معنی

واژه

نیمه فلز

فرونشست

جانشینی

آب زیرزمینی

گنبدی شکل

زون فرعی

مکش

سلسله-رشته

گوگرد

لجن-گنداب

گوگرد

مجموع

اوپال آتشی

کانسارهای برون زا

نگهداری درمعادن

خزش سطحی

کانسارهای سطحی

موج سطحی

موج

نقشه برداری

بارمعلق

باتلاق

موجs

لایه بندی متقارن

محور تقارن

ناودیس

به شکل ناودیس

ماگمای حاصل ذوب بخشی

همزمان باتکتونیک

کوه دریائی

صفحه ای-مسطح

تورب آتشگیر

واریزه

مخروط واریزه ای

تنش برشی

ازجلاافتادن

مزه

رده شناسی جانداران

چرت تکتونیکی

گسل عرضی برشی

رخساره تکتونیکی

زمین ساخت

فرآیندهای تکتونیکی

فشارتکتونیکی

تکتونیزه شدن

دوربین نجومی

ازمنشا زمین

زلزله

دما

سختی-پایداری

عیار

تنش کششی

درزه کششی

موادجامدخروجی آتشفشان

Submetallic

Subsidence

Substitution

Subsurface water

Subtuberant

Subzone

Suction

Suite

Sulfur

Sullage

Sulphur

Sum

Sun opal

Supergene

Support

Surface creep

Surface deposits

Surface wave

Surge

Surveying

Suspension load         Swamp

S-wave

Symmetrical bedding

Symmetry axis

Syncline

Synform

Syntectic

Syntectonic

Tablemount

Tabular

Tallow peat

Talus

Talus cone

Tangential stress

Tarnish

Taste

Taxonomy

T-chert

Tear fault

Tecto facies

Tectonic

Tectonic processes

Tectonic pressure

Tectonization

Telescope

Telluric

Temblor

Temperature

Tenacity

Tenor

Tensile stress

Tension joint

Tephra

  

معنی

واژه

درازگودال

امتداد-روند

غارنشین

گودی

سونامی

لوله ای

توف

گل آلود

جریان متلاطم

فیروزه

گونه

فسیل شاخص

گونه شناسی

باران سنج

نهائی

ماورا-فوق

فوق بازی

فرابنفش

رسوب آهن ومنیزیم دار

برجستگی نوک صدف

آب زیرزمینی

اشباع نشده

زیرراندگی

مواج

تک شیبی

یکسان

اصل یکنواختی

یکتا

تک صدفی

ذوب نشدنی

ناپایدار

شیب بالا

بالاآمدگی

چین قائم

بالارود

گسل بالارانده

فرورفتگی بزرگ غار

درهVشکل

خلا

آب غیراشباع

دره

دشت سیلابی

یخچال دره ای

نیمرخ دره

رسوب فصلی یخچالی

رگه معدنی

سرعت موج

شکمی

بادهای آلیزه

زهره

Trench

Trend

Troglodyte

Trough

Tsunami

Tubular

Tuff

Turbid

Turbulent flow

Turquoise

Type

Type fossil

Typology

Udometer

Ultimate

Ultra

Ultramafic

Ultraviolet

Umber

Umbo

Underground water

Undersaturated

Under thrust

Undulating

Uniclinal

Uniform

Uniformitarianism

Unique

Univalve

Un smeltable

Untable

Up dip

Up lift

Upright fold

Upstream

Upthrust fault

Uvala

V-valley

Vacuum

Vadose water

Valley

Valley flood plain

Valley glacier

Valley profile

Varve

Vein

Velocity of wave

Ventral

Vents alize

Venus

 

معنی

واژه

عمود

مهره داران

حفره ای

لرزش

غلیظ

جلای شیشه ای

شیشه ای

پوکه-حفره

فرار

آتشفشانی

بمب آتشفشانی

برش آتشفشانی

خاکسترآتشفشانی

ابرآتشفشانی

مخروط آتشفشانی

دهانه آتشفشان

غبارآتشفشانی

پرتابه آتشفشانی

جریان گدازه

گازهای آتشفشانی

گل آتشفشانی

تنوره آتشفشانی

دودکش آتشفشان

سنگ آذرین بیرونی

آتشفشان

حجم

حفره-ژئود

آتشفشان انفجاری

کمرگسله

چشمه آبگرم

آبرفت دانه درشت

سنگ باطله

سیمان هیدرولیکی

رطوبت خاک

مسیرآب

جریان آب

چرخه آب

سختی آب

آب تبلور

سطح ایستابی

آبشار

موج

طول موج

زغال قهوه ای

جلای چرب

هوازدگی

چاه

بالاآمدگی تیز

کوتوله سفید

Vertical

Vertebrate

Vesicular

Vibration

Viscous

Vitreous luster

Vitric

Void

Volatile

Volcanic

Volcanic bomb

Volcanic breccia

Volcanic cinders

Volcanic cloud

Volcanic cone

Volcanic crater

Volcanic dust

Volcanic ejecta

Volcanic flow

Volcanic gases

Volcanic mud

Volcanic pipe

Volcanic plug

Volcanic rock

Volcano

Volume

Vug

Vulcanian

Wall fault

Warm spring

Wash

Waste

Water cement

Water content

Water course

Water current

Water cycle

Water hardness

Water of crystallization

Water table

Water fall

Wave

Wave length

Wax coal

Waxy luster

Weathering

Well

Welt

White dwarf

 

معنی

واژه

تخریب بادی

خورندگی توسط باد

نهشته های بادی

ریپل بادی

اوپال جانشین چوب شده

تورب چوبی

اشعه X

بلوربیگانه

شیاربادکند

یاقوت زرد

آبدهی

رودخانه جوان

رخساره زئولیت

دودکش جن

منطقه

منطقه اشباع نشده

منطقه تخلیه

افقAخاک

منطقه تراوش خاک

جانورفسیل شده

 

 

 

 

 

 

Wind carving

Wind corrosion

Wind deposits

Wind ripple

Wood opal

Wood peat

X-ray

Xenocryst

Yarding

Yellow sapphire

Yield

Young river

Zeolite facies

Zeuge

Zone

Zone of aeration

Zone of discharge

Zone of leaching

Zone of seepage

Zoolith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهنگ لغات واصطلاحات زمین شناسی 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت 15:10  توسط عباس محمودی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
هوالعلیم
سلام بر شما خوانندگان وبلاگ
این وبلاگ قصد دارد دانش آموزان و همکاران گرامی را در زمینه مطالب زمین شناسی آشنا سازد .
از همه ی خوانندگان وبلاگ بویژه همکاران محترم زمین شناسی و دانش آموختگان این رشته می خواهیم با نظرات سازنده خود ما را در این راه یاری دهند .
امیدواریم با این کار گام هرچند کوچکی را برای بهبود وضع آموزش و یادگیری زمین شناسی و همچنین ارتباط بیشتر میان ما و همکاران محترم انجام داده باشیم .
منتظر نظرات سازنده ی شما هستیم .

دبیر زمین شناسی پاوه

عباس محمودی

نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
بادخورشيدي و شفق قطبي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM